Overleg tussen eigenaar en stem van het sparrenburgbos

Dinsdag 27 juni 2023

Op de website Sparrenburg informatie over onderwerpen uit onze wijk en omgeving.
Op verzoek van de eigenaar van het bos dit bericht naar aanleiding van het overleg tussen de eigenaar en stam van het bos mbt intentie over mogelijke aankoop van het bos op termijn

Medio juni hebben de huidige eigenaar van het Sparrenburgbos  en vertegenwoordigers van Stem van het Bos overleg gevoerd. De eigenaar is bereid een deel van het perceel over te dragen aan Stem van het Bos. Stem van het Bos wil het bos graag verwerven en vervolgens overdagen aan een natuurbeheerder. Het gedeelte Sparrenburgbos blijft dan langdurige als bos bestaan onder professioneel beheer. Toekomstige openstelling en het beheer en onderhoud van het bos is gegarandeerd en er is geen extra bebouwing in het bos of op de landbouwgronden noodzakelijk.
De inhoud van het overleg betrof:
Omvang en aantal percelen, het totale oppervlakte en indicatie verkoopprijs, maar die als geheel nog nadere uitwerking behoeven. De Stem van het bos wil de gronden graag verwerven om ze t.z.t. Over te dragen aan een natuurorganisatie zodat de toekomstige openstelling en het beheer en onderhoud van het bos gegarandeerd is en er geen extra bebouwing in het bos of op de landbouwgronden gerealiseerd zal behoeven te worden.
De in het bestemmingsplan voorziene mogelijkheden om één woning en een tweetal zorggebouwen achter Mariaoord te realiseren zijn niet in de mogelijke aankoop betrokken. Op deze locaties zullen een tweetal voorzieningen voor langdurige zorg binnen het bestemmingsplan gerealiseerd worden.

De Stem van het Bos krijgt ruim de mogelijkheid om de financiële middelen binnen te halen.  mogelijk aankoop van de percelen door middel van crowdfunding en/of fondsenwerving wordt georganiseerd door de Stem van het Bos.
De gezamenlijke partijen hopen dat alle inspanningen het gewenste resultaat zullen hebben; het toekomstbestendige behoud van het Sparrenburgbos!
Als er afspraken zijn mbt de verdere gang van zaken en de mogelijke termijnen dan volgt er weer informatie

 

Reacties