Zorgzaam netwerk

Zorgzaam netwerk Rosmalen is een initiatief van diverse zorginstanties in Rosmalen. Het doel is om in onderlinge samenwerking een netwerk op te bouwen gericht op dagopvang en andere ondersteuning.

Zorgzaam Netwerk Rosmalen.

Waarom ?

Het Zorgzaam Netwerk functioneert al sinds de jaren negentig in Rosmalen. Organisaties die actief zijn in het aanbod van zorg en welzijn hebben destijds afgesproken samen te werken aan een goede infrastructuur en hulpverlening voor kwetsbare ouderen. Zowel op bestuursniveau, maar zeker ook in de uitvoering, in het directe contact met de bewoners.

De financiering van dagbesteding en begeleiding wordt overgedragen van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Sociale Kracht focust op meer inzet van burgers voor het bieden van zorg.

De partijen hebben elkaar medio 2011 weer opgezocht en samengewerkt aan de revitalisering en doorstart van het netwerk. Met nog steeds hetzelfde doel; zorgen voor een infrastructuur op het gebied van zorg en welzijn zodat de Rosmalenaren prettig langer thuis kunnen blijven wonen. De Seniorenvereniging HEVO heeft zich hierbij aangesloten.

Wie ?

Bestuurders van de deelnemende organisaties hebben zich gecommitteerd aan de onderstaande doelstellingen. Zij hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend.

Dit zijn de volgende organisaties: Seniorenvereniging HEVO , zorgorganisatie Vivent, Woonzorgcentrum De Annenborch, organisatie voor maatschappelijke dienstverlening Juvans, welzijnsorganisatie Divers, Huisartsengroep BeRoEmD en de BENU Apotheek.

Ten opzichte van de eerdere samenwerking is het goed dat nu ook de huisartsen en de apotheker aansluiten. Ook de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, Cello en waarschijnlijk de GGZ organisatie Reinier van Arkel sluiten op 1 januari 2014 aan.

Deze partijen hebben zich opnieuw verenigd in het Zorgzaam Netwerk Rosmalen. De samenwerkende partijen zien het als een uitdaging om op professionele en projectmatige wijze in onderlinge samenhang te werken aan nieuwe vormen van dagbesteding en ontmoeting in Rosmalen.

De doelen van het netwerk:

- Het realiseren van nieuwe vormen van (wijk/buurt)voorzieningen voor ontmoeting en dagbesteding

- Het ondersteunen van de vrijwilligers die een rol spelen binnen deze voorzieningen

- Het inrichten van een zorgverlenersoverleg zorg en welzijn Rosmalen

Door het organiseren van ontmoetingen en dagbesteding voor kwetsbare burgers wordt voorkomen dat zij een beroep doen op (andere) zorgvoorzieningen. Ouderen en kwetsbare burgers biedt het de mogelijkheid om sociale netwerken te onderhouden en langer thuis te blijven wonen. Hierbij worden beginnende dementie, depressie en eenzaamheid gesignaleerd en mantelzorgers ontlast. Uitgangspunt is dat deze voorzieningen toegankelijk zijn voor de doelgroep en aansluit bij de mogelijkheden van Rosmalen.

De HEVO organiseert al seniorencontactmiddagen op diverse locaties in Rosmalen: dicht bij de gebruikers en organisatie in handen van vrijwilligers, is het uitgangspunt.

Vrijwilligers

Veel bewoners in Rosmalen zijn al actief als vrijwilliger op allerlei terreinen. Meer vrijwilligers die willen bijdragen aan hulp en ondersteuning aan kwetsbare medeburgers zijn altijd nodig. In verschillende buurten van Rosmalen wordt daarom  samenwerking gezocht met bewoners en wijkraden om gemeenschappelijk verantwoordelijkheid te dragen voor burgerinitiatieven. Met de wijkraden wordt per buurt geïnventariseerd wat er al is en wat nodig zou zijn om kwetsbare burgers te ondersteunen.

Voldoende en bekwame vrijwilligers zijn nodig en zullen voldoende toegerust moeten zijn om hun taak uit te kunnen voeren. Denk aan bijvoorbeeld begeleiden en scholen van vrijwilligers. Het Zorgzaam Netwerk neemt het initiatief om dit te realiseren. Overwogen wordt om het Platform Vrijwilligers Rosmalen nieuw leven in te blazen.

Zorgteam

De bovengenoemde organisaties werken ook samen in de uitvoering. In het netwerk weet men elkaar gemakkelijk te vinden om signalen van kwetsbare burgers snel op te pakken. Kwetsbare bewoners zijn dan goed in beeld en worden dan ook gevolgd. Natuurlijk gaat het Zorgzaam Netwerk ook verder met het onderhouden en leggen van verbindingen met andere initiatieven voor kwetsbare bewoners zoals bijvoorbeeld het wijknetwerk dat zich richt op de leefbaarheid van de wijken en het wijkplein voor vragen over wonen, welzijn en zorg.

Hoe aan de slag ?

Bewust wordt gekozen voor een zich ontwikkelende en voortschrijdende ambitie. Een emancipatorische beweging van burgerschap en zelforganiserend vermogen in wijken en kleine kernen, waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gegenereerd om de zorg voor kwetsbare wijkbewoners ter hand te nemen.