Wijkraad

Wijkgericht werken in ’s-Hertogenbosch 

De gemeente 's-Hertogenbosch wil bewoners meer gaan betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid en de verdere ontwikkeling van hun wijk. Wijkgericht werken is een manier om burgers mee te laten denken over zaken die spelen in hun wijk en om hen mee te laten werken aan de aanpak daarvan. Wijkgericht werken moet uiteindelijk leiden tot samenwerking tussen bewoners, instellingen en de gemeente .
 

De Wijkraad Sparrenburg

De Wijkraad Sparrenburg adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over wijkgevoelige aangelegenheden. De wijkraad informeert de wijkbewoners over de voornemens en besluiten van de gemeente en informeert de gemeente over wat er in de wijk leeft. Daarvoor is er een actieve website met informatie en een nieuwsbrief via email.

De Wijkraad Sparrenburg ontvangt daarvoor subsidie van de gemeente.

Teneinde zo gericht mogelijk te kunnen werken zijn er binnen de Wijkraad Sparrenburg commissies geïnstalleerd. De commissies worden vermeld op de website

Schoon, heel, sociaal en veilig
De gemeenteraad heeft besloten dat wijkgericht werken gaat over de thema's schoon, heel, sociaal en veilig. Want dat zijn de zaken die echt in een wijk of buurt spelen. In de gemeentelijke organisatie zullen dan ook vooral de sectoren Stadsbedrijven, Stadsontwikkeling, en Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken (CWS) zich gaan inzetten voor wijkgericht werken.

Aanbod van gemeente en instellingen
Wijkgericht werken betekent niet dat de gemeente nu iedereen op zijn wenken bedient.  Wijkbewoners worden uitgenodigd om over dat aanbod mee te denken en met aanvullende ideeën en suggesties te komen.

Voor elke twee wijken in de stad is één wijkmanager aangesteld. De wijkmanager treedt in zijn of haar wijken op als een 'regisseur' van alle activiteiten die de gemeente en haar partners in de wijk ontwikkelen.

De wijkraad Sparrenburg neemt ook deel aan het overleg over Zorgzaam netwerk Rosmalen.

Deze ontwikkeling wordt gevolgd door de wijkraad en ontwikkelingen worden gecommuniceerd

Wijkradenoverleg
De wijkraden nemen via het integrale overleg “Bewonersradenoverleg Rosmalen” (BWROR ) vier maal per jaar deel aan een algemeen overleg om die zaken die heel Rosmalen aangaan te bespreken.


Organisatie
Met wijkgericht werken verandert er niets aan de gemeentelijke organisatie structuur. De gemeente wil alleen haar doelstellingen beter kunnen realiseren en de samenhang en dienstverlening aan bewoners in wijken verbeteren. 

Foto’s