Warmtewet

Dinsdag 15 juni 2021

Nederland moet van het aardgas af. In lijn met het Klimaatakkoord is besloten dat er in 2030 1,5 miljoen huizen van het gas af moeten zijn. Maar wat blijkt? Dit gaat toch wat lastiger dan verwacht. Er is een gebrek aan draagvlak in de samenleving en het alternatief is niet altijd zo duurzaam, betaalbaar en comfortabel.

Als oplossing voor deze obstakels willen ze in Den Haag een wet erdoorheen krijgen die weigeraars kan dwingen om van het gas af te gaan. Dit wordt opgenomen in de nieuwe Warmtewet.
De Warmtewet vervangt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 met als doel de energietransitie te ondersteunen en bij te dragen aan een duurzame, CO2-arme energievoorziening die volgens het voorstel ruimtelijk inpasbaar, veilig, betrouwbaar en betaalbaar moet zijn.

Transitie visie warmte
Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.

Wijkuitvoeringsplan
De Regionale Energiestrategie (RES) moet een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord klaar zijn (concept moet juni 2020 klaar zijn, zie hiervoor de website van RES voor de meest recente informatie). De Transitievisie Warmte moet eind 2021 klaar zijn en dan volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De paden kunnen in de praktijk naast elkaar en door elkaar lopen.
Het wijkuitvoeringsplan wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegewogen.

Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg
volgt bovenstaande ontwikkeling op de voet en is in gesprek met de gemeente ’s-Hertogenbosch en alle ander stakeholders. Ons doel is en motto is om de transitie in eigen hand te houden; Sparrenburg doet het zelf. Op korte termijn gaan we starten met het presenteren van onze eigen visie en hoe we samen kunnen optrekken om de regie te houden.

Wil je meer informatie: https://sparrenburg.energiecentrale.org

Daar kun je je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Reacties