Wijk en buurtmonitor 2020 over wijk Sparrenburg

Zondag 12 september 2021

Hoe gaat het met de buurt waar jij woont? Lees het in de wijk-en buurtmonitor! Deze wordt elke twee jaar door de gemeente gemaakt om te zien waar de wijken staan op het gebied van werk en leren, welzijn, samenleven, leefomgeving en veiligheid. Het betreft de situatie in 2020 vóór corona. Je kunt hem online bekijken. In Sparrenburg  is een positief beleven van onze wijk.

Samenvatting
 Sparrenburg heeft in 2020 een gemiddelde totaalscore. Eén thema scoort bovengemiddeld: veiligheid. Dit komt ondermeer omdat relatief veel bewoners zich veilig voelen in de eigen buurt, ze is er weinig sociale overlast ervaren. En weinig bewoners aangeven dat er wel eens geweldsdelicten plaats vinden.
De overig thema’s laten een gemiddeld resultaat zien. Drie thema’s scoren echter ook bovengemiddeld, leren, tolerantie en openbare ruimte. In Sparrenburg is relatief weinig geregistreerd schoolverzuim en hebben veel mensen een startkwalificatie. Het deelthema tolerantie schoort bovengemiddeld omdat de bewoners positief zijn over de bevolkingssamenstelling van hun buurt. Bij openbare ruimte ervaren bewoners minder verloedering dan  gemiddeld in de gemeente. Ook zijn er naar verhouding weinig meldingen van vervuiling en illegale stort.
Het deelthema sociale contacten scoort beneden gemiddeld. Het aandeel bewoners dat aangeeft dat zij voldoende sociale contacten hebben is er lager dan gemiddeld.

Vergelijking tussen 2018 en 2020
Tussen 2018 en 2020 is de totaalscore voor Sparrenburg ongeveer gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de vijf onderliggende thema’s. Het thema welzijn laat een wisselend beeld zien. Enerzijds is het deelthema sociale contacten vooruit gegaan omdat meer bewoners aangeven voor hulp terecht te kunnen bij familie, vrinden of buurtbewoners. Anderzijds zijn twee deelthema’s achteruit gegaan gezondheid en sport & cultuur. Dit komt onder andere omdat bewoners minder positief zijn over hun gezondheid. Tevens bezoeken minder bewoners wel eens een culturele voorstelling of activiteiten.

Meer info en uitleg klik hier.
Klik  op de link Sparrenburg op de kaart en je krijgt de infomatie

Reslutaal voor Sparrenburg in cijfers

Download

Meer informatie over de wijk- en buurtmonitor 2020 verschenen 01-07-2021 (pdf)

Reacties